Urządźmy się mądrze
Podsumowanie realizacji projektu
Zakończyła się realizacja projektu systemowego „Mam zawód mam - pracę w regionie” w mieście Siemianowice Śląskie w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
Na początku trwania projektu opracowano założenia do działań w projekcie opisane w Programie Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Miasta Siemianowice Śląskie.

Do projektu zakwalifikowano łącznie 155 uczniów (w tym 72 kobiety) z trzech siemianowickich szkół ponadgimnazjalnych:
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Specjalnych,
- Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito",
- Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM".

Udział w projekcie zakończyło 113 uczestników (w tym 53 kobiety).

W proponowanych formach pakietu wsparcia projektu wzięło udział:
1. 155 uczestników (w tym 72 kobiety) w grupowym doradztwie zawodowym I etapu projektu,
2. 136 uczestników (w tym 62 kobiety) w indywidualnym doradztwie zawodowym II etapu projektu,
2.1. 109 uczestników (w tym 52 kobiety) w kursach/ kursach certyfikowanych. Certyfikaty uzyskało 46 uczniów (w tym 10 kobiet).
2.2. 63 uczestników (w tym 43 kobiety) w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych oraz pozalekcyjnych/ pozaszkolnych,
2.3. 43 uczestników (w tym 21 kobiet) w praktykach zawodowych,
2.4. 132 osoby (w tym 59 kobiet) w wizytach studyjnych u pracodawcy.

Siemianowickie szkoły ponadgimnazjalne zostały doposażone w materiały dydaktyczne. Natomiast pracownie praktycznej nauki zawodu z 2 szkół otrzymały sprzęt komputerowy, sprzęt mechatroniczny oraz inne pomoce dydaktyczne. Informacje o projekcie na stronie http://www.e-zawodowcy.eu.

http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/mam-zawod-mam-prace-w-regionie-podsumowanie.4954/Szkoły ponadgimnazjalne uczestniczące w realizacji projektu zostały doposażone w materiały dydaktyczne, a pracownie praktycznej nauki zawodu wpisujące się w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego w palcówkach uzyskały sprzęt komputerowy, sprzęt mechatroniczny i inne pomoce dydaktyczne
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/mechatronicy-meritum-w-objeciach-nowych-technologii.1527Lider projektu zinaugurował „Festiwal Zawodów”, na którym przedstawiono efekty dotychczas osiągnięte w projekcie. Zorganizowano konkursy prezentujące osiągnięte umiejętności zawodowe i zdobyte doświadczenia. Uczestnicy Zespołu Szkół Ponadgimnalnych „Cogito” z pozytywnym efektem czynnie angażowali się w rywalizacji o zajęcie jak najwyższych miejsc na podium.
Informacje tutaj:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/historia-i-oswiata/cogito-na-festiwalu-zawodow.2331/W ramach oferowanego wsparcia uczestnicy projektu brali udział w wizytach studyjnych m. in. w Hotelu Gołębiewski w Wiśle, firmie TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska oraz Muzeum Energetyki, firmie DANONE Sp. z o. o. Oddział w Bieruniu. Informacje tutaj:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/maly-glod-tropiki-i-samodzielna-produkcja-pradu.444/Uczestnicy skorzystali ze różnych ciekawych form oferowanego pakietu wsparcia projektu celem zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wiedzy. Brali udział miedzy innymi w kursie prawa jazdy kat. B, podstawowym spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (135), kosmetyczki z elementami wizażu plus obsługa kasy fiskalnej, operatora wózków widłowych ECDL Core (7 modułów) zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego, czy matematyki, zajęciach dodatkowych z dekoracji potraw, z projektowania stron internetowych.
Informacje tutaj:
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/uczniowie-zstio-poszerzaja-kwalifikacje.2233/
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/meritum-w-pieknym-stylu.3055/W roku szkolnym 2013/2014 do projektu systemowego „Mam zawód mam - pracę w regionie” przyjęto 52 uczniów, w tym 26 kobiety z 3 szkół ponadgimnazjalnych. Następnie do II etapu projektu zakwalifikowano 41 uczestników.Dołącz do E- Zawodowców – nabór do projektu w roku szkolnym 2013/2014
W dniach 30.09 - 29.10 2016 roku rusza nabór do II edycji projektu skierowanego do uczniów siemianowickich techników i szkół zawodowych „Mam zawód mam pracę w regionie”.
Projekt realizowany jest przez 3 siemianowickie szkoły: Technikum Nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito", Technikum Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 Zespołu Szkół Specjalnych.
W ramach projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach z doradztwa grupowego i indywidualnego oraz zostaną następnie skierowani na odpowiadające ich zainteresowaniom i kompetencjom kursy, staże, praktyki oraz zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne. W ramach projektu odbędą się również wizyty studyjne do wybranych zakładów pracy. Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną również doposażone w materiały dydaktyczne oraz pracownie praktycznej nauki zawodu.
Informacje dotyczące szczegółowych warunków udziału, zasad i podstawowych kryteriów rekrutacji uczestników oraz ich obowiązki będą dostępne od poniedziałku 30.09.2013 w szkołach uczestniczących w projekcie.
Więcej informacji na stronie projektu:
http://www.e-zawodowcy.eu/
http://www.siemianowice.pl/aktualnosci/dolacz-do-e-zawodowcow.404/
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.W roku szkolnym 2012/2013 do projektu systemowego „Mam zawód mam - pracę w regionie” zakwalifikowano 96 uczniów, w tym 43 kobiety z trzech siemianowickich szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym. Do II etapu projektu przyjęto 77 uczestników.
Przeprowadzono dodatkowo nabór uczniów z listy rezerwowej i przyjęto kolejne 24 osoby.Nabór do projektu w roku szkolnym 2012/2013
Miasto Siemianowice Śląskie od 14 września 2012 roku ogłasza nabór uczniów i uczennic do projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie” szkół ponadgimnazjalnych techników Nr 1 Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych "Cogito" i Nr 2 Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym 2012/2013.
Zakończenie rekrutacji nastąpi w dniu 15 października 2012 roku.

Szczegółowe warunki udziału, zasady, podstawowe kryteria rekrutacji uczestników i uczestniczek oraz ich obowiązki, etapy przewidzianego wsparcia określa Regulamin uczestnictwa projekcie „Mam zawód mam pracę w regionie” realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowegoProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 -2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

Nabór do projektu jest przeprowadzany w szkołach zaangażowanych w w/w projekcie przy współpracy z wychowawcami.

Zapraszamy zainteresowanych uczniów, uczennice do udziału w Projekcie i złożenia w szkole, do której uczęszczają, wypełnionych i podpisanych dokumentów naboru (zgodnych ze wzorami w Regulaminie i dostępnych tutaj):
1. formularza zgłoszeniowego do Projektu,
2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. ankiety rekrutacyjnej.

Miejsce składania dokumentów: Szkoła, do której uczęszcza kandydat ubiegający
się o udział w projekcie.

Termin składania dokumentów: od 14 września do 15 października 2012 roku.

Więcej informacji o projekcie oraz formularze dokumentów naboru można uzyskać w:
• Szkole, do której uczęszcza kandydat ubiegający się o udział w projekcie,
• Biurze Projektu w Urzędzie Miasta Siemianowice Ślaskie w Referacie Obsługi Programów Pomocowych Wydziału Audytu i Kontroli przy ul. Michałkowickiej 105
• na stronie internetowej projektu Miasta Siemianowice Śląskie:
http://www.mamzawodmamprace.siemianowice.pl
http://www.puls.siemianowice.pl/isi/index.php?op=show&cat=2&nid=14883