Urządźmy się mądrze
Cel główny projektu

Zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół/ placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim w latach 2011- 2015.

Cele szczegółowe projektu
1. Wzrost świadomości i umiejętności uczniów objętych wsparciem w zakresie planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego w latach 2011- 2015.
2. Podniesienie kompetencji uczniów objętych wsparciem poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych/ pozaszkolnych, stażach/ praktykach, kursach/ kursach certyfikowanych w latach 2011- 2015.
3. Podniesienie jakości praktycznej nauki zawodu poprzez doposażenie pracowni i zakup materiałów dydaktycznych w 2012 r., 2013 r., 2014 r.
4. Poprawa kontaktu uczeń/ szkoła/ pracodawca w latach 2011- 2015.
5. Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego w latach 2011- 2015.