Urządźmy się mądrze

W dzisiejszych czasach szkolnictwo zawodowe boryka się z wieloma problemami przejawiającymi się między innymi wysokim poziomem bezrobocia wśród absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz techników zawodowych, a także słabymi wynikami egzaminów zawodowych i maturalnych uczniów tych szkół. Zauważa się znaczną różnicę pomiędzy kształceniem przez placówki zawodowe a potrzebami i wymaganiami rynku pracy. Niska jakość kształcenia zawodowego, mała ilość godzin praktyk, posiadanie niedostatecznych kwalifikacji zawodowych przez uczniów, brak środków w szkołach na realizację zajęć i kursów oraz na zakup specjalistycznego sprzętu na zajęcia, to kolejne z nich.
Podjęto szereg koniecznych działań w województwie śląskim mających na celu reaktywowania i uatrakcyjnienia szkolnictwa zawodowego.
W kwietniu 2011 roku w województwie śląskim rozpoczęła się realizacja projektu systemowego "Mam zawód - mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013. Liderem projektu jest Województwo Śląskie, którego zadania wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami projektu są Kuratorium Oświaty w Katowicach i 30 Partnerów powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego, w tym Miasto Siemianowice Śląskie.
W pracach przygotowawczych do projektu wzięto pod uwagę znaczne zmiany zachodzące na rynku pracy, oczekiwania pracodawców względem absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz konieczność stworzenia odpowiedniego poradnictwa zawodowego, organizacji różnych form wsparcia w celu polepszenia oferty edukacyjnej szkół i podniesienia kompetencji absolwentów placówek o profilu zawodowym.
Poprzez podnoszenie jakości kształcenia w aspekcie poszerzenia oferty edukacyjnej szkół zawodowych uczniowie i uczennice będą mogli uczestniczyć w zajęcia z doradztwa zawodowego, zarówno w grupach jak i indywidualnie. Zaplanowano także dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

Udział w kursach certyfikowanych, praktykach zawodowych oraz w wizytach studyjnych w zakładach pracy, czy w kursach platformy e - learningowej.
Z założenia dla każdego ucznia, uczennicy zostanie utworzony Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Uczestnika Projektu, w którym w zależności od predyspozycji i oczekiwań odbiorcy, będą określone do zrealizowania dane formy wsparcia Projektu, przyczyniające się do rozpoczęcia w przyszłości kariery zawodowej zgodnie z wymaganiami i potrzebami rynku pracy.

Dodatkowo placówki oświatowe biorące udział w projekcie otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych, natomiast szkoły techniczne na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodów wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego. Projekt systemowy "Mam zawód mam pracę w regionie" to realizacja wieloaspektowych pakietów wsparcia i modernizacja kształcenia zawodowego poprzez wprowadzenie szeregu działań informacyjnych i promocyjnych zachęcających uczniów, uczennice do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkoły do wzmacniania kontaktów z uczniami, a pracodawców do stałej współpracy ze szkołami.

Okres realizacji projektu systemowego: 01.04.2011 r. - 31.08.2013 r.
Przedłużono termin realizacji projektu do 28 lutego 2015 r.

Przewidziane przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.