Urządźmy się mądrze
Nabór uczestników projektu

Warunki udziału w projekcie systemowym pn.: "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Mam zawód - mam pracę w regionie".
Nabór uczestników projektu będzie przeprowadzony przez Partnera Miasto Siemianowice Śląskie w szkołach przy współpracy z wychowawcami. Natomiast Lider Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wyznacza każdorazowo ramy czasowe naboru uczestników do projektu.
O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie I i II klas 2-letnich Zasadniczej Szkoły Zawodowej, I, II i III klas 3-letnich Zasadniczych Szkoły Zawodowej oraz I, II, III i IV klas techników z terenu Siemianowic Śląskich pod warunkiem złożenia kompletu niezbędnych dokumentów i podpisania deklaracji uczestnictwa oraz umowy uczestnictwa w projekcie.
Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach.
W pierwszym etapie uczniowie i uczennice będą wypełniali formularz zgłoszenia oraz ankietę rekrutacyjną badająca poziom motywacji, świadomości i umiejętności planowania kariery zawodowej i możliwości uczestnictwa w zajęciach poza miejscem zamieszkania. Oceniani kandydaci będą umieszczani na liście rankingowej podstawowej, następnie kierowani na zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. Uczniowie, którzy nie zostaną zakwalifikowani do I etapu zostaną ujęci na liście rezerwowej. O udziale w II etapie będzie decydowało badanie ankietowe uczestnika, uczestniczki, dzięki któremu zostanie zweryfikowany poziom zmian w nastawieniu ucznia po zakończonym I etapie realizacji projektu. Pierwszeństwo do udziału w dalszej ścieżce wsparcia kierowanego z projektu będą mieli uczestnicy o najwyższym pozytywnym poziomie zmian. W sytuacji wolnych miejsc w tym etapie realizacji do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z listy rezerwowej utworzonej w I etapie rekrutacji.
W trakcie trwania rekrutacji w całym województwie śląskim będzie organizowana przez Lidera kampania informacyjno-promocyjna mająca na celu rozpromowanie projektu systemowego wśród społeczności na poziomie regionalnym i lokalnym, uświadamiająca o korzyściach płynących z kształcenia zawodowego, o wyborze właściwej i efektywnej drogi kształcenia umiejętności zawodowych w celu zdobycia niezbędnych kompetencji zawodowych, zapewniających wejście na rynek pracy i znalezienie odpowiedniej pracy zawodowej.