Urządźmy się mądrze
Zadania przewidziane do realizacji:
1. Opracowanie i realizacja Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020,
2. Przeprowadzenie grupowych i indywidualnych konsultacji zawodowych mających na celu zdiagnozowanie problemów młodzieży w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz w konsekwencji utworzenia Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Uczestnika Projektu.
3. Realizacja pakietu wsparcia projektu:
a. kursów/kursów certyfikowanych umożliwiających zdobycie niezbędnych umiejętności i doświadczenia zawodowego zwiększających szansę na zatrudnienie,
b. dodatkowych zajęć pozalekcyjnych / pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ucznia,
c. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych mających na celu wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie trwania procesu kształcenia zawodowego,
d. praktyk/ staży zawodowych uprawniających do zdobycia kompetencji zawodowych w celu podjęcia pracy zawodowej,
4. Przeprowadzenie wizyt studyjnych u pracodawców.
5. Realizacja kursu platformy e-learningowej.
6. Wyposażenie szkół uczestniczących w projekcie w nowoczesne materiały dydaktyczne,
7. Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodów wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego.
8. Realizacja kampanii promocyjno - informacyjnej

Zadania do realizacji przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

1. Ocena merytoryczna Programów Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiatach/ Miastach,
2. Zlecenie i nadzór merytoryczny nad zadaniem uruchomienia i obsługi platformy e-learningowej,
3. Zlecenie i odbiór zadania opracowania i publikacji podręcznika do konsultacji/ doradztwa grupowego oraz indywidualnego.

Zadania do wykonania przez Partnera
1.
Opracowanie i realizacja Programów Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w danym powiecie/ mieście,
2. Przeprowadzenie doradztwa/ konsultacji grupowych oraz indywidualnych,
3. Realizacja pakietów wsparcia dla uczniów,
4. Przeprowadzenie wizyt studyjnych,
5. Zakup materiałów dydaktycznych do szkół,
6. Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodów wpisujących się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego.